Privacyverklaring

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf, gevestigd aan Havenstraat 92, 3131 BD Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf richt zich met de merknaam ‘Caroline Vrijenhoek afscheidsfotograaf’ op het fotograferen van mensen en objecten.

Contactgegevens:

www.carolinevrijenhoekafscheidsfotograaf.nl

Havenstraat 92 3131 BD Vlaardingen

+ 31 (0)6 2468 77 35

+31 (010) 435 48 07

Caroline Vrijenhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf zij is te bereiken via info@mijnafscheidsfoto.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@carolinevrijenhoekafscheidsfotograaf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Beeldmateriaal (foto’s)

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende:

 • Bewaartermijnen: Gegevens uit de boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard
 • Wettelijke grondslag: Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: zeven jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zeven jaar
 • Telefonisch contact: zeven jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf of door middel van telefoon of e-mail. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@carolinevrijenhoekafscheidsfotograaf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@carolinevrijenhoekafscheidsfotograaf.nl. Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

– Aparte beveiligde server voor beeldmateriaal en persoonsgegevens

– Wij werken altijd met inlog en wachtwoorden

 

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacyverklaring horen wij dat uiteraard graag. Laat het mij weten via info@mijnafscheidsfoto.nl

M: 06 2468 77 35

Caroline Vrijenhoek

Afscheidsfotograaf | Grafisch vormgever
Caroline Vrijenhoek Afscheidsfotograaf

Havenstraat 92  |  3131 BD Vlaardingen